YESS – 4 spotkanie partnerów i konferencja zamykająca projekt!

Czwarte i ostatnie Transnarodowe Spotkanie Partnerów  w ramach projektu odbyło się w siedzibie greckiego partnera – APOPSI w Pireus (Grecja) w dniu 20.02.2020 r.

Podczas spotkania partnerzy podsumowali status projektu, omówili wszystkie bieżące kwestie, dokonali ewaluacji swojej pracy oraz zaplanowali kontynuację działań upowszechniających, które odbyć się mają jeszcze we Włoszech, w Polsce i na Cyprze.

Podczas kilkugodzinnego spotkania partnerzy podzielili się również pomysłami dotyczącymi trwałości projektu, np. zdecydowano o udostępnieniu platformy e-learningowej (IO3) dla szerokiej publiczności poprzez możliwość samodzielnej rejestracji dla każdego zainteresowanego użytkownika. Ponadto, kilka pomysłów poddano dyskusji na temat sposobów motywowania pracodawców do włączania się w podobne inicjatywy.

Na zakończenie partnerzy omówili szczegóły konferencji zamykającej projektu, która odbyła się dzień później, tj. 21.02.2020 r. w Koridalos (Grecja).

Konferencja zamykająca projekt

Myślą przewodnią konferencji zamykającej projekt był temat: „Dobre praktyki w zakresie promocji przedsiębiorczości młodzieży”. Odbyła się ona w siedzibie urzędu miasta  Koridalos (Grecja) 21.02.2020 r. W wydarzeniu uczestniczyło ponad 60 osób – byli to głównie uczniowie liceum ogólnokształcącego, nauczyciele i przedsiębiorcy, jak również wszyscy partnerzy projektu, którzy zaprezentowali zgromadzonej publiczności najważniejsze szczegóły na temat projektu:

Katarzyna Zapała (SIR) omówiła ogólny cel projektu oraz scharakteryzowała wszystkie podjęte w jego ramach działania;

Wnioski z badania, które zostało zrealizowane w ramach projektu, przedstawił dyrektor zarządzający Enoros Consulting, Konstantinos Kloudas.

Metodologię i narzędzia szkoleniowe YESS zostały przedstawione przez przedstawiciela włoskiego partnera, Bala Ram Gaire.

Platformę e-learningową YESS zaprezentował przedstawiciel APOPSI S.A., Stelios Kaznesis.

Wyniki fazy pilotażowej projektu zostały dokładnie przedstawione przez przedstawicieli SIR i Centro per lo sviluppo creativo Danilo Dolci.

Podczas drugiej części konferencji zaprezentowano również inne inicjatywy na rzecz promocji przedsiębiorczości młodzieży współfinansowane przez Komisję Europejską i EEA Granty dla Bezrobocia Młodzieży.

Olympia Amvrazi, kierownik projektu Akademii Przedsiębiorczości, przedstawiła działania organizacji w zakresie wspierania przedsiębiorczości oraz rozwoju umiejętności i kompetencji przedsiębiorczych, a Nektaria Marava, kierownik projektu Network for Employment and Social Care przeanalizowała działania w ramach projektu „YouthShare” (finansowanego ze środków EEA Grants); projektu, który odnosi się do zapewnienia wsparcia szkoleniowego i mentorskiego dla NEETs w celu zwiększenia ich zdolności do zatrudnienia i umiejętności przedsiębiorczych związanych z przedsiębiorczością społeczną, gospodarką dzieloną i innymi odpornymi sektorami (np. sektor rolno-spożywczy).

Wreszcie, prezes „3S School Synergy Snacks” Social Enterprise for inclusion of Young People with mental disabilities, Georgios Mpouloukos orazGeorgios Vradis, członek i pracownik firmy, omówili działalność i wizję firmy jako inkubatora integracji i zatrudnienia absolwentów szkół specjalnych w Grecji, podkreślając w ten sposób szczególnie wysoki potencjał zatrudnienia tych młodych ludzi.  

Uczestnicy spotkania mieli możliwość zadawania pytań prelegentom; m.in. dopytywano o: podnoszenie kwalifikacji i wspieranie przedsiębiorczości, bezrobocie wśród młodzieży w Grecji i krajach partnerskich oraz problem emigracji i rasizmu.  

Konferencję otworzył zastępca burmistrza ds. przejrzystości, e-administracji i konwergencji cyfrowej gminy Koridalos, Nektarios Tsirmpas, który wspomniał w szczególności o niedawnym rozpoczęciu ważnej współpracy gminy Koridalos z Grecką Organizacją Sił Roboczych (Hellenic Manpower Organization) w celu wdrożenia dwuletniego projektu pilotażowego mającego na celu określenie potrzeb lokalnego rynku pracy w zakresie promowania działań na rzecz szybkiego i skutecznego dopasowania podaży i popytu na pracę, co w konsekwencji ma pomóc w walce z bezrobociem.