Rezultaty

RAPORTY DOTYCZĄCE WYKORZYSTANIA METODY STAŻY ZAWODOWYCH W KRAJACH PARTNERSKICH

Raporty w ramach zadania powstały w wyniku przeprowadzenia badania ankietowego, w którym wzięły udział 203 młode osoby (do 30 roku życia) z 4 krajów partnerskich (Włochy, Cypr, Grecja, Polska) oraz 40 przedsiębiorców. Pomogło ono ustalić poziom świadomości na temat staży towarzyszących, który funkcjonuje w poddanych badaniu krajach oraz określić zakres tematyczny materiałów szkoleniowych, który powstał w ramach Metodologii Programu Staży Towarzyszących.

MATERIAŁY SZKOLENIOWE (6 MODUŁÓW)

Poniższe materiały edukacyjne zostały przygotowane wspólnie w oparciu o wyniki badań ankietowych przeprowadzonych w ramach RPI 1.  Celem materiałów jest wsparcie zdolności młodych ludzi do zatrudnienia poprzez dostarczenie im wspierających narzędzi i ustrukturyzowanie wiedzy, która pomoże im w jak najlepszy sposób uczestniczyć w tygodniu stażowym organizowanym w ramach projektu. Opracowane materiały szkoleniowe zostały wykorzystane podczas szkolenia pilotażowego zorganizowanego przez wszystkich partnerów w celu dostarczenia uczestnikom wiedzy, umiejętności i zdolności. Do realizacji działań wybrano 80 młodych ludzi (w wieku 18-30 lat) oraz 17 instytucji goszczących w 4 krajach partnerskich. Wraz z wytycznymi dotyczącymi metodologii i zaangażowania celów w projekt, powstał ogólny raport prezentujący wyniki tych doświadczeń we wszystkich krajach partnerskich, przedstawiający fazy, opracowane materiały i narzędzia oraz główne zebrane opinie uczestników podczas realizacji IO2.

PLATFORMA E-LEARNINGOWA YESS

To otwarta platforma edukacyjna umożliwiająca młodym ludziom naukę na odległość podczas fazy pilotażowej programów Stażu Towarzyszących w każdym z krajów partnerskich YESS. Platforma jest otwarta dla wszystkich, którzy interesują się przedsiębiorczością, a w szczególności dla tych, którzy zainteresowani są zaangażowaniem się w działania z zakresu realizacji staży towarzyszących w przyszłości.