Projekt YESS – Młodzieżowe Programy Staży Towarzyszących 

ma na celu wspieranie walki z bezrobociem wśród młodych ludzi, jednocześnie wpływając na ich przyszłe decyzje zawodowe poprzez wzbogacenie zrozumienia praktycznych aspektów przedsiębiorczości i samozatrudnienia. Służyć ma temu wypracowany w ramach projektu program „Enterprise Shadowing Schemes” (program „Staży towarzyszących”) wykorzystujący metodę „Job shadowing” – niezwykle popularną i efektywną formę pracy z młodymi ludźmi.

Cele

Zredukowanie istniejących deficytów w wiedzy, poszerzenie świadomości na temat kluczowych pojęć z zakresu przedsiębiorczości oraz wyposażenie młodych ludzi w narzędzia niezbędne do prowadzenia skutecznej działalności gospodarczej.

w

Ułatwianie wymiany doświadczeń, uczenia się i tworzenia sieci kontaktów między młodymi ludźmi/przyszłymi przedsiębiorcami a doświadczonymi przedsiębiorcami.

Opracowanie elastycznych podejść do oddziaływania społecznego poprzez staże towarzyszące w przedsiębiorstwach i ułatwianie płynnego wejścia młodych ludzi na rynek pracy.

Reagowanie na wspólne europejskie problemy bezrobocia i brak inicjatywności gospodarczej wśród młodzieży poprzez współpracę transnarodową w celu złagodzenia tych problemów oraz proponowanie wartościowych i gotowych do wdrożenia rozwiązań.

Rezultaty

Opracowanie i ocena krajowych sprawozdań z praktyk w zakresie staży towarzyszących w przedsiębiorstwach:

zbadanie we wszystkich krajach partnerskich dotychczasowych doświadczeń związanych z systemem staży towarzyszących, ich głównych cech charakterystycznych i poglądów przedsiębiorstw oraz przyszłych uczestników tego rodzaju staży.

Metodologia staży towarzyszących przedsiębiorstw, materiały szkoleniowe, przewodniki i narzędzia.

Materiały te będą służyły do pracy z młodymi ludźmi; stanowić będą bazę merytoryczną gotową do wykorzystania do pracy zarówno w kontakcie bezpośrednim, jak i za pośrednictwem platformy on-line.

Cyfrowe treści szkoleniowe i dostosowana do indywidualnych potrzeb zamieszczone na platformie e-learningowej YESS.

Darmowa platforma e-learningowa obsługiwana przez Moodle będzie służyła do przeprowadzania szkoleń na odległość; znajdą się na niej również materiały do samokształcenia.

Grupa docelowa:

  • Młodzież, studenci, osoby pracujące z młodzieżą, nowicjusze w sektorze pozarządowym, wolontariusze, młodzi liderzy, którzy są zainteresowani przedsiębiorczością i rozwojem społeczności lokalnej.
  • Edukatorzy i organizatorzy kształcenia i szkolenia zawodowego, organizacje młodzieżowe, organizacje reprezentujące społeczności przedsiębiorców zbiorowych, decydenci w zakresie polityki edukacji i rozwoju.

Platforma 

Niniejsza platforma e-learningowa umożliwia dostęp do Programu Treningowego opracowanego w ramach projektu, który porusza następującą tematykę:

Podstawowa struktura i funkcje przedsiębiorstwa

Łańcuch wartości

Programy grantowe/finansujące działalność przedsiębiorstw

Zasady relacji biznesowych i znaczenie umiejętności miękkich w miejscu pracy

Zakładanie własnej firmy

Wprowadzenie produktu na rynek

Pytania, sugestie prosimy kierować na adres e-mailowy lidera projektu: k.zapala@sir.com.pl

Życzymy owocnego uczestnictwa w projekcie!

Pobierz naszą broszurę!