NEWSLETTER YESS - #1 - [currentdaynumber] [currentmonth] [currentyear]

Yess Newsletter

Yess, Tobie też się uda! Słów kilka o projekcie

YESS, You can do it, too!

Celem projektu Youth Enterprise Shadowing Schemes (akronim YESS) jest wspieranie walki z bezrobociem wśród młodych ludzi, jednocześnie wpływając na ich przyszłe decyzje zawodowe poprzez wzbogacenie zrozumienia praktycznych aspektów przedsiębiorczości i samozatrudnienia. Służyć ma temu wypracowany w ramach projektu program „Enterprise Shadowing Schemes” (program „Staży towarzyszących”) wykorzystujący metodę „Job shadowing” – niezwykle popularną i efektywną formę pracy z młodymi ludźmi.

 

Projekt YESS zwiększy świadomość młodych na temat planowania własnej kariery, wzbogaci już nabyte umiejętności i przygotuje na podejmowanie często pierwszych decyzji zawodowych. Pozwoli również nawiązać relacje między młodymi ludźmi a przedsiębiorstwami; będzie okazją do stworzenia długofalowej relacji z przedsiębiorcami, którzy zostaną uwrażliwieni na potrzeby młodych ludzi oraz poznają ich mocne i słabe strony.

Projekt jest realizowany w partnerstwie:

 

Rezultaty projektu:

Opracowanie raportów dotyczących wykorzystania metody “job shadowing” w krajach zaangażowanych w projekt oraz zaproponowanie programu „Enterprise Shadowing” (ES), jego głównych cech i założeń, które usystematyzują dotychczasowe ustalenia.

 

Opracowanie materiałów szkoleniowych – narzędzi do wykorzystania dla nauczycieli, trenerów, przedsiębiorców

Materiały te będą służyły do pracy z młodymi ludźmi; stanowić będą bazę merytoryczną gotową do wykorzystania do pracy zarówno w kontakcie bezpośrednim, jak i za pośrednictwem platformy on-line.

 

Stworzenie platformy e-learningowej YESS

Darmowa platforma obsługiwana przez Moodle będzie służyła do przeprowadzania szkoleń na odległość; znajdą się na niej również materiały do samokształcenia.

 

W końcowej fazie projektu nastąpi jego ewaluacja podczas pięciodniowego spotkania uczestników projektu. Młodzi ludzie z Polski, Cypru, Grecji i Włoch wraz z lokalnymi przedsiębiorcami wymienią się doświadczeniami z przebytych staży, ocenią jakość materiałów szkoleniowych, ich przydatność w późniejszej pracy oraz wskażą mocne i słabe strony samego progamu „Enterprise Shadowing Schemes”.

Co udało się zrobić do tej pory?

Jesteśmy na początku 24-miesięcznej drogi. 23 maja 2018 r. w siedzibie lidera projektu (Stowarzyszenie Integracja i Rozwój) miało miejsce pierwsze międzynarodowe spotkanie partnerów (kick-off meeting), podczas którego zespół projektowy omówił plan działań na najbliższe miesiące. Organizację z Cypru reprezentowali Irene Smeraidou, Konstantinos Kloudas, z Włoch – Alberto Biondo, a z Grecji – Joseph Hassid i Daniel Jianu. Spotkaniu przewodniczyły Katarzyna Zapała i Izabela Kieres-Gałęziowska.

Jakie są nasze plany na najbliższe miesiące?

W nadchodzących miesiącach będziemy zajmować się opracowywaniem metodologii diagnozy potrzeb młodych ludzi w kontekście ich funkcjonowania na rynku pracy oraz stworzymy odpowiednie kursy szkoleniowe do wykorzystania przez trenerów, nauczycieli i przedsiębiorców.

 

Już niedługo rozpoczniemy procedurę rekrutacyjną do projektu: w każdym kraju będziemy zapraszać do projektu 20 młodych ludzi (osoby do 30 roku życia) oraz kilkoro przedsiębiorców.

 

Kolejne międzynarodowe spotkanie partnerów odbędzie się w styczniu na Cyprze.

Contact the project team:

k.zapala@sir.com.pl (SIR,Poland)

i.kieres@sir.com.pl (SIR,Poland)

 
 
Yess project partners
 
 
 
Co-funded by Erasmus+

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsi­ble for any use which may be made of the information contained therein.

 

View web version | Unsubscribe here