Το Έργο

Το έργο «YESS – Youth Enterprise Shadowing Schemes» έχει διάρκεια 24 μηνών και εντάσσεται στην Πρωτοβουλία Erasmus+ KA2: Στρατηγικές Συμπράξεις για τη Νεολαία. Έχει σχεδιαστεί για να συμβάλει στην καταπολέμηση της ανεργίας των νέων και, ταυτόχρονα, για να υποστηρίξει αποτελεσματικά τους νέους όταν καλούνται να πάρουν αποφάσεις για την μελλοντική τους καριέρα. Ειδικότερα, οι δράσεις του έργου αναμένεται να συμβάλουν στην καλύτερη κατανόηση των πρακτικών πλευρών της επιχειρηματικότητας και της αυτοαπασχόλησης μέσω της εμπλοκής των νέων σε προγράμματα του τύπου «Γίνε «σκιά – shadow» ενός Επιχειρηματία» (Enterprise Shadowing – E.S.), τα οποία έχουν αποδειχθεί πολύ αποτελεσματικά ως εκπαιδευτική διαδικασία σε πολλές χώρες.

 

Στο πλαίσιο αυτών των προγραμμάτων, νέοι άνθρωποι παρατηρούν από κοντά τις καθημερινές δραστηριότητες του επιχειρηματία, το περιβάλλον και τις προκλήσεις της επιχείρησης και έτσι αντιλαμβάνονται την αξία της επιχειρηματικής κατάρτισης. Ως αποτέλεσμα αυτών οι νέοι είναι σε θέση να εξετάσουν εναλλακτικές επιλογές επαγγελματικής σταδιοδρομίας.

Το έργο «YESS» αναμένεται να ευαισθητοποιήσει τους νέους σε θέματα καριέρας, ενισχύοντας τη σχέση μεταξύ δεξιοτήτων και άσκησης επιχειρηματικής δραστηριότητας. Το έργο θα επηρεάσει θετικά τις υπάρχουσες πολιτικές και πρακτικές που στοχεύουν στην ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας, ιδίως στον τομέα της νεολαίας.

Μια καινοτόμος προσέγγιση για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας

Το έργο «YESS» αποτελεί μια καινοτόμο προσέγγιση στη «δημιουργία προστιθέμενης αξίας» που αναμένεται να επηρεάσει θετικά τις υπάρχουσες πολιτικές και πρακτικές που στοχεύουν στην ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας, ιδιαίτερα στους νέους. Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση του έργου βασίζεται στις ακόλουθες πέντε μεθοδολογικές αρχές:

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ

Πρόκειται για το πρώτο στάδιο της εμπειρίας ES (Enterprise Shadowing), όπου οι συμμετέχοντες νέοι έχουν την ευκαιρία να κατανοήσουν όλα τα στοιχεία της επιχειρηματικότητας.

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ

Η «Επιχείρηση Υποδοχής» συναντά τους νέους και τους γνωρίζει καλύτερα, θέτοντας κατάλληλες ερωτήσεις για να αξιολογήσει την εμπειρία τους.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ

Αυτό είναι το στάδιο, στο οποίο οι νέοι παρατηρούν τον «Επιχειρηματία Υποδοχής» κατά την εκτέλεση των καθημερινών του δραστηριοτήτων. Αναλόγως του κλάδου της επιχείρησης, οι νέοι συνοδεύουν ή/και υποστηρίζουν τον Επιχειρηματία στις καθημερινές του εργασίες.

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

Αυτό είναι το πιο “ριψοκίνδυνο” στάδιο και η κύρια καινοτομία του έργου «YESS». Οι συμμετέχοντες νέοι αναλαμβάνουν ορισμένες από τις επιχειρηματικές δραστηριότητες που παρατήρησαν κατά το προηγούμενο στάδιο. Αυτό τους παρέχει μια «πρακτική εμπειρία», διατηρώντας παράλληλα το «δίχτυ ασφαλείας» μιας συνεχούς εποπτείας.

ΤΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Τα δύο εμπλεκόμενα μέρη, (ο Επιχειρηματίας Υποδοχής και ο νέος), επικοινωνούν τακτικά για τον αποτελεσματικό προγραμματισμό των δραστηριοτήτων στο πλαίσιο του προγράμματος Enterprise Shadowing.