Αποτελέσματα

ΧΑΡΤΟΓΡΆΦΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΌΓΗΣΗ ΕΘΝΙΚΏΝ ΚΑΛΏΝ ΠΡΑΚΤΙΚΏΝ «ENTERPRISE SHADOWING»

Σε όλες τις χώρες της σύμπραξης του έργου θα εξεταστεί η προηγούμενη εμπειρία των προγραμμάτων «Enterprise Shadowing-E.S.», τα κύρια χαρακτηριστικά τους, οι απόψεις των επιχειρήσεων και όσων πρόκειται να συμμετάσχουν σε αυτά στο μέλλον. Ένας αριθμός 50 νέων και 10 εκπροσώπων επιχειρήσεων θα συμμετάσχουν σε σχετική έρευνα σε κάθε συμμετέχουσα χώρα στο έργο. Επιπλέον, θα διεξαχθεί ένας αριθμός συνεντεύξεων (10 με νέους και 10 με εκπροσώπους επιχειρήσεων) σε κάθε συμμετέχουσα χώρα.

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΊΑ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΌ ΥΛΙΚΌ, ΟΔΗΓΟΊ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΊΑ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΓΡΆΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΤΎΠΟΥ «ΓΊΝΕ «ΣΚΙΆ» ΕΝΌΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΊΑ»

Κάθε εταίρος του έργου «YESS» θα επιλέξει 20 νέους για να συμμετάσχουν σε αυτό παρέχοντάς τους εξειδικευμένα εργαλεία υποστήριξης.

ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΜΈΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΌ ΥΛΙΚΌ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΈΝΗ ΠΛΑΤΦΌΡΜΑ ELEARNING

Μια πλατφόρμα ελεύθερης πρόσβασης σε περιβάλλον Moodle θα εξασφαλίσει την εξ αποστάσεως εκπαίδευση για τους νέους που θα συμμετάσχουν στην πιλοτική φάση των προγραμμάτων «Enterprise Shadowing» σε κάθε συμμετέχουσα χώρα στο έργο, επιτρέποντας σε όλους τους χρήστες να αξιοποιήσουν τα εκπαιδευτικά υλικά που θα παραχθούν.