Αποτελέσματα

ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ENTERPRISE SHADOWING»

Διεξήχθη έρευνα, στην οποία συμμετείχαν συνολικά 203 νέοι από τις 4 συμμετέχουσες στο Έργο, χώρες (Ιταλία, Κύπρος, Ελλάδα, Πολωνία), στο πλαίσιο της οποίας συλλέχθηκαν οι απόψεις συνολικά 40 επιχειρηματιών από όλες τις χώρες εταίρους, σχετικά με τα προαπαιτούμενα για την διαχείριση τέτοιων προγραμμάτων «Enterprise Shadowing – E.S.» / «Γίνε «σκιά» ενός Επιχειρηματία». Αυτή η έρευνα συνέβαλε στην ολοκληρωμένη κατανόηση όλων των θεμάτων που σχετίζονται με τους νέους οι οποίοι ενδιαφέρονται περί επιχειρηματικότητας και ιδιαίτερα εκείνων όσων θα συμμετείχαν πιθανώς στο μέλλον σε προγράμματα «Enterprise Shadowing». Η παρούσα Έκθεση παρουσιάζει και αναλύει τα συνολικά αποτελέσματα όλων των ερευνών που πραγματοποιήθηκαν σε κάθε χώρα εταίρο.

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ, ΟΔΗΓΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ «ENTERPRISE SHADOWING»

Τα ακόλουθα εκπαιδευτικά υλικά έχουν αναπτυχθεί από κοινού με βάση τα αποτελέσματα δραστηριοτήτων Χαρτογράφησης και Αξιολόγησης (IO1). Ο κύριος στόχος είναι η υποστήριξη της απασχολησιμότητας των νέων, παρέχοντάς τους υποστηρικτικά εργαλεία και αναπτύσσοντας μια μεθοδολογία που θα τους βοηθήσει να συμμετάσχουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο σε προγράμματα «Enterprise Shadowing». Κατά τη διάρκεια της πιλοτικής φάσης κατάρτισης στις χώρες εταίρους, χρησιμοποιήθηκαν όλα τα εκπαιδευτικά εργαλεία που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο του Έργου, προκειμένου να παρασχεθούν στους συμμετέχοντες σχετικές γνώσεις και δεξιότητες. Για την υλοποίηση των πιλοτικών δραστηριοτήτων, επιλέχθηκαν συνολικά 80 νέοι (18-30 ετών) και 17 επιχειρήσεις στις 4 χώρες εταίρους. Εκτός των οδηγιών σχετικά με τη μεθοδολογία και την συμμετοχή των ομάδων – στόχου του YESS, συντάχθηκε από τη σύμπραξη του Έργου και μια έκθεση που παρουσιάζει τις φάσεις, τα εκπαιδευτικά υλικά και εργαλεία που αναπτύχθηκαν, τα αποτελέσματα καθώς και στοιχεία ανατροφοδότησης από τους συμμετέχοντες στα προγράμματα «Enterprise Shadowing» που υλοποιηθήκαν στο πλαίσιο του Έργου.

ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ E-LEARNING

Αναπτύχθηκε μία πλατφόρμα e-learning ανοιχτού κώδικα βασισμένη στη Moodle, η οποία διασφαλίζει την εξ αποστάσεως εκπαίδευση των νέων κατά τη διάρκεια της πιλοτικής φάσης των προγραμμάτων, «Enterprise Shadowing» σε κάθε χώρα εταίρο του έργου YESS, επιτρέποντας σε όλους τους χρήστες να εκμεταλλευτούν το υλικό και τα εργαλεία που αναπτύχθηκαν κατά τη διάρκεια του Έργου. Η πλατφόρμα είναι ελεύθερα προσβάσιμη σε όλους όσους ενδιαφέρονται για τα θέματα της επιχειρηματικότητας και τα προγράμματα «Enterprise Shadowing».